Bakan Göktaş: Kadın girişimciler toplumların gelişmişliğini etkiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcilerin çalışma yaşamında aktif olmalarının toplumdaki konumlarını güçlendireceğini, toplumların gelişmişlik düzeyini etkileyip gelir dağılımındaki adaletsizliği önlemeye katkı sağlayacağını söyledi. Göktaş, İsviçre İşletme ve Yönetim Yüksek Okulu'ndaki Kadın Girişimciler Paneli'nde konuştu.

Bakan Göktaş: Kadın girişimciler toplumların gelişmişliğini etkiliyor

 

Göktaş, güçlü toplumun inşasında güçlü kadının rolünün büyük olduğunu belirterek, kadınların güçlü olduğu toplumların eşitlik, adalet, dayanışma dolu geleceğe yol aldığını ifade etti. “Kadının güçlenmesi de ancak ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımı, şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması, her türlü ayrımcılığın önlenmesi ile mümkündür. Kadına yönelik insan haklarının geliştirilmesi ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için önemli yapısal ve yasal düzenlemelere imza atan ülkemizin temel hedefi, güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplumdur.” diyen Göktaş, Türkiye’de kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimde en önemli ve etkili adımların yasal alanda atıldığını vurguladı.

Göktaş, Anayasa’daki düzenlemelerle kadın-erkek eşitliği ilkesi benimsenirken, bu ilkenin tüm plan, politika ve mevzuatta uyarlanmasının da yolunun açıldığını kaydetti. Kadınların iş gücü piyasası ve istihdama katılımlarının artırılmasının önemine değinen Göktaş, kadınların karar alma süreçlerine aktif ve etkin katılımını sağlamak amacıyla adımlar attıklarını bildirdi.

Göktaş, “Kadınların güçlenmesi ve iş gücüne katılımlarının artırılmasında yasal ve politik düzenlemeleri yaparken, birçok önemli proje ve faaliyeti de hayata geçirdik. Yarı zamanlı, esnek çalışma ve hibrit çalışma modelleri gibi alternatif çözümlerle kadınların iş gücündeki varlığını artırabilir, onları iş piyasasında daha güçlü kılabiliriz. Her proje ve programımızın ardından kadınlarımızın iş gücüne katılım oranları da artış göstermiştir. Kadınların 25-44 yaş grubunda iş gücüne katılım oranı 2004’te yüzde 28,6 iken bugün bu rakam yüzde 46,6 seviyesine ulaşmıştır. Kamuda istihdam oranları, eğitim, sağlık gibi alanlarda kadınlarımıza daha fazla imkan tanınmasıyla büyük bir artış göstermiştir. 2004’te yüzde 21 oranında olan kamudaki kadın istihdamı 2021’de yüzde 36’ya yükselmiştir. Bugün bu oranın yüzde 40 seviyesini geçtiğini söyleyebilirim.” dedi.

Göktaş, işgücü piyasası ve çalışma hayatını düzenleyen kanunlarda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadın istihdamının desteklenmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması amacıyla önemli değişiklikler yapıldığını dile getirdi. Gençlere ve kadınlara yönelik eğitim olanaklarını çeşitlendirdiklerini de belirten Göktaş, 12’nci Kalkınma Planı’nın kadınlara ilişkin bölümünde, başta eğitim ve istihdam olmak üzere hayatın tüm alanlarında kadınların fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarının hedeflendiğini dile getirdi.

Göktaş, “Kadınların, her tür şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamalarının sağlanması, her alan ve düzeyde temsil ve katılımlarının artırılması temel amaçlar olarak belirlendi.” ifadesini kullandı. Kadınların iş gücüne katılımlarını artırmak için girişimcilik, finansal okuryazarlık ve kooperatifçilik gibi alanlardaki programların kapsamları genişletilerek yaygınlaştırmayı planladıklarını dile getiren Göktaş, 2018-2023’ü kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda belirlenen, kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve iş gücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta söz sahibi olmalarını sağlama hedefine ulaştıklarını belirtti.

Göktaş, “Kadın girişimcilerin çalışma yaşamında aktif olmaları toplumdaki konumlarını güçlendirir, toplumların gelişmişlik düzeyini etkiler ve gelir dağılımındaki adaletsizliği önlemeye katkı sağlar. TÜİK verilerine göre ülkemizde toplam işveren ve kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranı 2023’ün üçüncü çeyrek rakamlarına göre yüzde 16,6’dır. Bu oranın yükseltilmesi için çalışıyor, kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri üretiyoruz.” diye konuştu.