Konya Selçuklu Belediyesi'nden taşınmazlar satış ihalesi

Konya Selçuklu Belediyesi'nden taşınmazlar satış ihalesine katılım şartları ve gereken bilgiler

Konya Selçuklu Belediyesi'nden taşınmazlar satış ihalesi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığından: 

1.Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A
Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Teklif Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Selçuklu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2.ihale 12/01/2023 Perşembe günü listede belirtilen saatte Meclis Salonunda yapılacaktır. ihaleyi уарıр yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3.satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup toplam taksit miktar listede belirtilmiştir.
4.Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V.den muaftır.
5. Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
B) Dış Zarf:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Gerçek kişi olması halinde: 
a)İç zarf
b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
c)Türkiye'de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat icin Telefon ve faks numarası
d)Noter tasdikli imza beyannamesi
e)Vekil ise Noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi
F)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
a)İç zarf
b)Türkiye’de Tebligat adres beyan ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d)Vekil ise Noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
F)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
g)Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2023 yıl-Tüzel kişi)
C) isteklilerin Ortak Girisim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kisşi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
D) Dış zarfın kapatılması:
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ise ait oldugu yazılır.
6-ihaleye katılacak kişilerin ihale evraklarn en geç 11/01/2023 günü saat 17.00 ye kadar Yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.