Karatay Belediyesi'nden satılık arsa

Karatay Belediyesi kapalı teklif usulü ile arsa satacak. İhale 18.01.2023 Çarşamba günü saat 15:00'da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Karatay Belediyesi'nden satılık arsa

İhaleye gireceklerin en geç 18.01.2023 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyeye nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Gayrimenkulün bedeli;

Satılacak gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde %10 peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 28 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.

Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.

Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

Dış zarf

Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

İç zarf

Teklif mektubu.

Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyenin Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.

Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

SATILIK ARSA HAKKINDA

Mahalle: Hacıyusufmesci

Ada Parsel: 35578 1

M2: 338.053,53

Bedeli: 750.000.000,00

Geçici Teminat Bedeli: 22.500.000,00